EEN GOED FUNCTIONERENDE MR


Een goed functionerende medezeggenschapsraad (MR) is essentieel voor een optimale besluitvorming binnen de school. Problemen kunnen worden voorkomen door een goed geschoolde MR.  Als voor iedereen duidelijk is wat precies de taken en verantwoordelijkheden zijn van de directie en de MR zal de samenwerking beter verlopen. Alle betrokkenen hebben daar voordeel van. Ouders en leerkrachten voelen zich goed vertegenwoordigd en worden optimaal betrokken.